KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1. AMAÇ
Bu Politika, San Metal’in kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin ilkelerini ve uygulamalarını belirler.

2. KAPSAM
Bu politika, San Metal'in tüm faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel verileri kapsar.

3. TEMEL İLKELER
San Metal, kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki temel ilkelere uyar:
 Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Kişisel veriler, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenir.
 Doğruluk ve güncellik: Kişisel veriler, doğru ve güncel olarak tutulur.
 Sınırlı olma: Kişisel veriler, belirlenen amaçlar doğrultusunda ve ölçülü olarak işlenir.
 Amaç yokluğu halinde imha veya anonimleştirme: Kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
 İstisnalar dışında açık rıza alma: Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.
 İlgili kişinin haklarının korunması: Kişisel veri sahiplerine, kişisel verileri hakkında bilgi edinme, düzeltme, silme, aktarma ve itiraz etme hakları tanınmıştır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
San Metal, kişisel verileri yalnızca hukuka uygun olarak işler. Kişisel veriler, aşağıdaki amaçlarla işlenebilir:
 San Metal'in ticari faaliyetlerini yürütmek,
 San Metal'in hizmetlerini sunmak,
 San Metal'in müşteri ilişkilerini yönetmek,
 San Metal'in insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek,
 San Metal'in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek,
 San Metal'in menfaatlerini korumak.
 San Metal, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklar.

5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
San Metal, kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilir. Kişisel veriler, yalnızca hukuka uygun olarak aktarılabilir. Kişisel veriler, aşağıdaki amaçlarla üçüncü kişilere aktarılabilir:
 San Metal'in ticari faaliyetlerini yürütmek için,
 San Metal'in hizmetlerini sunmak için,
 San Metal'in müşteri ilişkilerini yönetmek için,
 San Metal'in insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek için,
 San Metal'in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek için,
 San Metal'in menfaatlerini korumak için.

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
San Metal, kişisel verilerin korunması için gerekli teknik ve idari önlemleri alır. Kişisel verilerin korunması için alınan önlemler, aşağıdakileri kapsar:
 Erişim kontrollerinin uygulanması,
 Veri güvenliğinin sağlanması,
 Verilerin gizliliğinin korunması,
 Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi.

6.1 KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Kişisel veri sahipleri, kişisel verilerine ilişkin aşağıdaki haklara sahiptir:
 Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 Kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 Kişisel verilerinin işlenmesini sınırlandırma isteme,
 Kişisel verilerinin işlenmesine itiraz etme,
 Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
Kişisel veri sahipleri, bu haklarını San Metal'e yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresine e-posta göndererek iletebilirler.

7. DEĞİŞİKLİKLER
Bu politika, San Metal'in ihtiyaç duyması halinde değiştirilebilir. Politikada yapılacak değişiklikler, San Metal'in web sitesinde yayınlanarak ilgililere duyurulur.