SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

San Metal A.Ş. olarak sosyal sorumluluk bilinciyle sosyal, çevresel ve ekonomik sorunlara destek vermeyi; çalışanların hak ve özgürlüklerine saygılı olmayı, kişilere dil, din, ırk, renk, cinsiyet ve sosyal sınıf ayrımı yapmamayı; iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasını, çevre kirliliğinin önlenmesini ve doğanın korunması için çevre dostu politika ve standartlar belirlemeyi; sosyal sorumluluk uygulamalarında tüm yasal yükümlülüklere uymayı taahhüt ederiz.

Sosyal sorumluluk anlayışımız kapsamında çalışanlarımızla birlikte müşterilerimize ve tedarikçilerimize saygı duymak ve değer vermek bilinciyle hareket etmeyi değişmez unsurlarımızdan biri olarak taahhüt ederiz.

Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır;

1. YASAL SORUMLULUKLAR
Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C. anayasa ve yasaları ile uluslararası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.

SAN METAL A.Ş., olağanüstü koşullar hariç, olağan olarak yılın her Mayıs ayında İcra Kurulu tarafından SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI’nı gözden geçirir ve gerekli görmesi halinde revize eder.

2. SAN METAL A.Ş.’NİN TİCARİ İLİŞKİ İÇERİSİNDE BULUNDUĞU KİŞİ VE KURULUŞLARLA İLİŞKİLER
Şirket müşterileri, tedarikçileri ve şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlarla özel iş ilişkisine girilemez, kişisel amaçlı borç para ve/veya mal/hizmet alınamaz ve şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlara ödünç para ve/veya mal/hizmet verilemez.

SAN METAL A.Ş. çalışanlarından hiç kimse, şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi ve/veya kuruluşlardan hediye talep edemez, bunun imasını yapamaz; SAN METAL A.Ş’yi yükümlülük ve töhmet altına sokacak hiçbir hediye, para, çek, mülk, kupon bedava tatil, özel indirimler ve benzeri isimler altındaki rüşvet anlamına gelebilecek hiçbir metayı veya herhangi bir statüyü kabul edemez. SAN METAL A.Ş.’nin iş ilişkisi olan hiçbir kişi veya kuruluştan herhangi bir gerekçe ve isim altında kişisel yardım, bağış kabul edilemez. (Ticari gelenek ve promosyon kapsamında alınan maddi değeri yüksek olmayan kitap, ajanda, çiçek, çikolata gibi hediyeler bu kapsam dışındadır.)

3. DERNEK, KULÜP, SİYASİ PARTİ İLE İLİŞKİLER
SAN METAL A.Ş. çalışanları T.C. Anayasası’nın ve yasaların düzenlediği koşullarda yasaların kabul ettiği herhangi bir dernek, kulüp veya siyasi partilere üye olma hakkına T.C. yasaları gereği doğal olarak sahiptir. Ayrıca SAN METAL çalışanı, kuruluş dışında üçüncü şahıslara şahsi olarak maddi veya manevi yardım edebilir, bağış yapabilir, yardım derneklerinde görev alabilir.

Ancak SAN METAL A.Ş. çalışanı, kendi maddi olanaklarını kullanarak dahi olsa politik faaliyetlere şirket adına maddi yardımda bulunamaz ve mesleki ve sektörel dernekler, kulüpler hariç SAN METAL A.Ş. adına faaliyetlere katılamaz. Görev süresi içinde herhangi bir politik partinin yönetiminde aktif olarak faaliyet gösteremez.

SAN METAL A.Ş. çalışanları; üyesi oldukları kulüp, dernek ve siyasi partilerin propaganda ve tanıtımlarını herhangi bir yöntem ile SAN METAL A.Ş. bünyesinde hiçbir şekilde yapamaz, kuruluş bilgisayarlarından ve networkundan ve kuruluşta bulunduğu sürelerde hiçbir şekilde sosyal medya aracılığı ile tanıtım, propaganda veya karşı eleştiri, karşı propagandalarını gerçekleştiremez. Ayrıca, çalışanın herhangi bir kurumda, dernekte, kulüpte veya siyasi partideki şirket faaliyetlerini etkilememeli veya işyerinde bu konularla ilgili çalışma atmosferini, huzurunu ve barışını bozmaması gerekmektedir. Yöneticiler dahil olmak üzere hiçbir SAN METAL A.Ş. çalışanı diğer çalışandan, herhangi siyasi bir faaliyette bulunmasını veya bir partiye, derneğe, kuruma ve destek veya kulübe üye olmasını isteyemez ve zorlayamaz.

4. SENDİKAL İLİŞKİLER
SAN METAL A.Ş. çalışanları T.C. Anayasası ve yasaları çerçevesinde sendikalara üye olmaya ve yasaların öngördüğü çerçevede sendikal haklarını kullanma hakkına sahiptir. Aynı şekilde çalışanlar da pozisyonları sendikaya üye olmaya statüsüne uyuyorsa, üye olma ve üye olmama kararlarında özgürdürler.

SAN METAL A.Ş., sendikal çalışma ve çalışma barışının sağlanması huzurunda sendikal faaliyetleri ve uygulamayı destekler. Gerek sendika yönetimi, gerekse SAN METAL A.Ş. yönetimi ortak ve iş birliği içinde çalışma yolunda hareket ederek, öncelikleri çalışma huzuru ve gelişim yönünde kullanırlar.

5. ÇALIŞANLAR ARASI İLİŞKİLER
Çalışanların birbiriyle ilişkisi temelde karşılıklı saygı, sevgi, anlayış ve yardımlaşmaya dayanmalıdır. SAN METAL A.Ş. bünyesinde çalışan hiç kimsenin cinsiyet, ırk, din, dil, milliyet, hemşehrilik, bölgecilik, akrabalık vb unsurlar bakımından bir üstünlüğü bulunamaz.

Çalışanlar arasında kurulan ilişki, bir iş ilişkisidir. Çalışanın tanıdık ve akraba olması çalışanın hitap ve davranış şeklini değiştirmez.

Çalışanlar iş ortamında, iş arkadaşlığı sınırını aşan davranışlarda bulunmaz.

Çalışanlar, mesai arkadaşları tarafından hoş karşılanmayacak herhangi bir davranışta bulunamaz (saygısızlık, alay, aşağılamak, taciz, ağır ve küçük düşürücü şakalar vb).

Çalışanlar kendi aralarındaki görüşmelerde politika, din, ırk gibi kişiye özel konularda propaganda yapmamalı ya da karşı tarafın görüşünü etkilemeye yönelik baskı yapmamalıdır.

Çalışanlar şirket içerisinde silah, kesici, delici alet, çakı ve benzeri tehlikeli aletler bulunduramaz.

Çalışanlar kuruluşa sarhoş veya keyif verici madde tesiri altında gelemez. Kuruluşta alkollü içki tüketemez, keyif verici maddeler alamaz.

Kuruluş içerisinde şiddet içerikli davranış ve/veya saldırgan tutum ve/veya tehditkar konuşma ve davranış biçimleri kabul edilemez.

Bir kuruluş çalışanına karşı herhangi bir konuda topluluk psikolojisi yönüyle mobbing ve baskı uygulanamaz.

Çalışanlar; mesai arkadaşları, müşteriler ve şirket ile ilgili kurumlara ilişkin kanıtlanamayacak beyanlarda bulunmaz ve/veya dedikodu yapmaz.

Şirket sınırları içerisinde kumar ve bahis oynanmaz, at yarışları takip edilemez.

Çalışanlar, kuruluş bünyesinde arkadaşlarının izni olmadan fotoğraflarını çekemez, bu fotoğrafları yine izinleri olmadan sosyal mecrada paylaşamaz.

6. KİŞİSEL BİLGİLER
Çalışana ait kişisel bilgiler gizlidir. Kişisel bilgiler, kişisel verileri koruma kanunu ilgili maddelerine göre işlem görür.

7. GÖREVİ ve GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA
Bir çalışanın direk veya dolaylı olarak satış ve satın alma prosedürleri veya şirketin taraf olduğu her türlü prosedür ya da sözleşmeden kişisel menfaat elde etmesi kesinlikle yasaktır.

Çalışanların ahlaka, kanunlara veya şirket disiplinine aykırı her türlü davranış veya hareketi bölüm yöneticisine, insan kaynaklarına bildirmeleri gerekmektedir.

Çalışanın herhangi bir sebeple kuruluştan ayrılmasından sonra, kuruluşun yasal düzenlemelere uygun tüm çalışmalarını, kötü niyetli olarak gerçekten farklı göstermeye çalışarak aktarması veya kuruluşun know-how ve gizli bilgilerini, hangi sebeple olursa olsun kuruluş dışına aktarması durumunda kuruluş gerekli yasal haklarını kullanacaktır.

8. ÇOCUK İŞÇİ
SAN METAL A.Ş’ de 4857 sayılı kanun hükümleri gözetilerek personel istihdamı yapılmaktadır. Vardiyalı sistemde çalışılması ve işyerinin çok tehlikeli statüsünde yer alması sebebiyle 18 yaşını doldurmamış kişilerin istihdamı yapılmamaktadır.

15 ve 18 yaş arası çıraklar, stajyerler 3308 Sayılı Kanun kapsamında ve İş Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre çalıştırılmaktadır. Çıraklara ve stajyerlere gece çalıştırması yaptırılmaz, tehlikeli, ağır ve fiziksel, zihinsel ve sosyal durumunu olumsuz etkileyecek işlerde çalıştırılmaz.

9. GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA
SAN METAL A.Ş.’ de çalışanlar kendi rızaları ile iş başvurusunda bulunmakta ve kendi iradeleri ile çalışmayı ret veya kabul etmekte ve bir zorlama unsuru oluşturulmamaktadır.

Çalışanların işten çıkmalarını engelleyecek şekilde belgeleri (pasaport, nüfus cüzdanı vb.) alıkonmaz, borçlandırarak, senet imzalattırılarak işyerinde çalıştırılamaz. Çalışanların özlük dosyalarına nüfus belgelerinin fotokopisi alınmaktadır.

Çalışanlar rızası olmadan işyeri içinde başka görevde çalıştırılmamaktadır.

Maaş ödemeleri çalışanların banka hesaplarına yapılmakta olup kesinlikle üçüncü tarafa veya acenteye yapılmamaktadır.

10. TACİZ VE KÖTÜ DAVRANIŞ
Fiziksel şiddet veya disiplin cezası uygulaması, fiziksel şiddet uygulama tehdidi, cinsel istismar veya taciz edici diğer davranışlar veya sözlü sataşma veya diğer herhangi bir şekilde gözdağı verme veya korkutma, kesinlikle yasaktır. İhlali durumunda kuruluş disiplin talimatları ivedilikle devreye girecektir.

Psikolojik, fiziksel, cinsel ya da sözle taciz, korkutma, tehdit veya tacizin hiçbir türüne tolerans gösterilmez. Yasa ihlalinde gerekli adli makamlara şikayet etme ve durumu bildirme mekanizması işletilir. Bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri alma yükümlülüğü üstlenilir.

Çalışanların izlenmesine yönelik uygulamalarda bulunduğu ya da özel bilgiler topladığı takdirde çalışanlarının özel hayatının mahremiyetine saygı gösterilir.

Yemek, su, tuvalet, tıbbi yardım veya sağlık gereksinimleri ya da diğer temel gereksinimler hiçbir şekilde iş disiplinini korumanın bir yolu olarak kullanılmaz.

11. ÜCRETLER VE ÖDEMELER
Normal çalışma saatleri için (fazla mesai hariç) en az yasal asgari ücret veya uygun olan geçerli ücret ödenir.

Sektörel bazda piyasa ücret ve ücret benzeri yararlar araştırması yapılmaktadır.

Sendikal düzeyde sendika ile yapılan sözleşme esasları geçerli olup, sendikalı olsun, olmasın tüm çalışanların koşulları mümkün olduğunca birbirine yakın şekilde gözetilmektedir.

Çalışanlara her ödeme döneminde maaş bordroları imza karşılığında veya e-mail ortamında teslim edilir. Maaş bordrolarında tüm kazançlar, yardımlar, yasalarca emredilen kesintiler ile net ücret ve brüt ücretleri belirtilir.

Aylık maaşlar çalışanın banka hesaplarına nakit olarak yatırılmaktadır.

12. ÇALIŞMA SAATLERİ
Çalışma saatleri; çalışma süreleri, izinler, bayram tatilleri., molalar ve vardiyalar uygulamadaki tüm kanunlara ve endüstriyel standartlara ve sendikal sözleşme içeriklerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Fazla çalışma ücreti, ilgili kanunda belirtilen oranlarda ve sendika sözleşmesi esaslarına göre belirlenir.

Çalışma sürelerinin hesaplanmasında personel devam kayıt sistemi kullanılır.

13. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SAN METAL A.Ş. bünyesinde, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması amacıyla kazaların oluşmasını, kazanın meydana gelmesi halinde de yaralanmaları engelleyecek yeterli önlemler alınmakta ve iş çevresine özgü tehlikelerin nedenlerini belirleyip, mümkün olabildiğince azaltmak için çalışmalar sürdürülmektedir.

Ayrıca, pandemi koşullarına ve olağanüstü durumlara karşı kuruluş bünyesinde acil eylem planları oluşturulmuş, planlar yayınlanmış ve gerektiğinde uygulanmaktadır.

Sağlık, güvenlik konularında tüm ulusal yasa ve düzenlemelerle ilgili sorumlulukların yerine getirilmesi amacıyla çalışmalarda bulunmaktadır.

Tüm çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almaktadır. Ayrıca ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirlenen sürelerde ve durumlarda bu eğitimler tekrarlanır.

Sağlık hizmeti ulusal yasa ve düzenlemelere uygun sağlık tesisinde ve yeterli sayıda ve sürede görev alan sağlık çalışanı tarafından verilir. Daima yeterli miktarda tıbbi malzeme stoğu bulundurulur.

Şirketimizde bulunan makinelerin ve çalışma alanlarının risk analizleri yapılmakta, ilgili mevzuata göre belirlenen periyotlarda ve durumlarda risk analizleri güncellenmektedir.

Kişisel koruyucu ekipmanlar, personellerin çalıştıkları ortama ve çalıştıkları işe uygun olmak üzere yönetim temin edilip, ücretsiz olarak teslim edilmektedir.

ISG tarafından yapılacak çalışmalar düzenli periyotlarla belirlenmekte çalışmalar kayıt altına alınmaktadır. ISG tarafından çalışanların periyodik muayeneleri ilgili mevzuatta belirtilen sürelerle yaptırılmaktadır. Özel politika gerektiren çalışanların periyodik muayeneleri işyeri sağlık biriminin belirlediği periyotlarda tekrarlanır.

Yine tedarikçiler aracılığıyla gerekli bilgilendirmeler ve takip yapılarak yemekhane personellerinin sağlık kontrolleri belirli periyotlarda düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Yemekhanenin hijyen standartlarına uygun olup olması gereken temizlik ve kontrolü için talimatlar ve kontrol çizelgeleri oluşturulmuştur.

Hijyene yönelik gerekli önlemler, temizlik planları mevcut olup, faaliyetler kontrol çizelgeleriyle de takip edilmektedir.

İlgili mevzuatta belirtilen sayıda ilkyardım ve yangın eğitimi almış personel bulunur. Olası acil durumlarda olaya müdahale edilebilmesi amacıyla yeterli sayıda ilkyardım ve yangın eğitimi almış personelin olması sağlanır.

Olağanüstü dönemler hariç, her yıl düzenli olarak acil durum tahliye tatbikatları yapılır.

İş kazaları kayıt altına alınmaktadır. Meydana gelen her iş kazasının nedeni araştırılarak, düzeltici ve önleyici faaliyetlerle benzer kazaların yaşanmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Toz, aydınlatma, titreşim ve gürültü ölçümleri yapılarak, ilgili mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde olan çalışma alanları için alınacak önlemler belirlenir.

Yangın tesisat ve tüplerinin kontrolleri düzenli olarak yapılır.

Tüm makinaların topraklama koşulları paratoner ölçümleri ve genel elektrik tesisatı kontrolleri her yıl düzenli olarak yapılır ve kayıt altına alınır.

14. AYRIMCILIK
Hiç kimseye, istihdam edildiği süre boyunca, işe alınma, ücret ve diğer haklar, terfi, disiplin, işten çıkarılma veya emeklilik konuları dahil olmak üzere cinsiyet, ırk, din, dil, yaş, bedensel engel, cinsel tercih, uyruk, siyasi tercih veya sosyal grup ve etnik kökenlerine dayanılarak ayrımcılık yapılamaz.

Çalışanların ücretlendirmesinde emsal değerde iş için cinsiyet, ırk, din, yaş, bedensel engel, cinsel tercih, uyruk, siyasi tercih, sosyal grup veya etnik köken üzerinden farklı ücret belirlenmez.

Personel seçimlerinde veya çalışanların istihdamında koşul olarak ilgili yasal düzenlemelerin belirttiği ve işyeri sağlık biriminin gerekli gördüğü tıbbi muayeneler istenir.

15. KADIN HAKLARI
İşe alma işlemlerinde, ödemelerde, sağlanan eğitim hizmetlerine katılımda, terfi uygulamalarında, işten çıkarma veya emekliye ayırma işlemlerinde, cinsiyet ve medeni durum nedeniyle hiç kimseye ayrımcılık uygulanmaz.

Hamilelik testleri veya doğum kontrol yöntemlerinin kullanımı işe alım veya devam eden istihdam için bir koşul olarak kullanılmaz. Ulusal yasa gereği olmadıkça, kadın işçilerden hamilelik testi yaptırmaları istenmez. Yasa gereği olan durumlarda, işverenler bu testleri (test sonuçlarını) işe alım veya devam eden istihdam için bir koşul olarak kullanmaz.

Kadın işçilerin evlenmesi veya hamile kalmalarına engel olmak amacıyla işine son verilmez veya mesleki durumlarını olumsuz etkileyecek başka istihdam kararlarıyla tehdit edilmez, mesleki durumunu olumsuz etkileyecek işine son verme, kıdem kaybı veya ücrette kesintiye ilişkin kararlar dahil herhangi bir istihdam kararı alınmaz.

Hamile çalışanlar ve yeni annelerin lehine olan, doğum izni, süt izni ve diğer haklara dair koşullar ile ulusal yasa ve sendikal düzenlemelerin öngördüğü tüm koruyucu koşullara uyulmaktadır.

16. ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Çevre ile ilgili tüm yasal gerekler yerine getirilmekte ve çevresel performansın sürekli olarak geliştirilmesi yönünde çalışılmaktadır.

Tehlikeli maddelerin, kimyasalların ve malzemelerin güvenle işlenmesi taşınması, depolanması ve diğer yükümlülüklerle ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uyulmaktadır.

İlgili kanun ve yönetmeliklerde öngörülen malzeme kısıtlamalarına ve ürün güvenlik gereklerine uyulur ve çalışanlar ürün güvenlik uygulamaları konusunda bilinçlendirilir, bu konuda eğitim almaları sağlanır.

Tahliye veya bertaraf öncesinde atık sular ve katı atıklar uygun biçimde ve ilgili kanun ve yönetmeliklere göre ayrıştırılır, arıtılır ve bertarafı sağlanır.

İşyerinde kullanılan tüm kimyasal ve tehlikeli maddeler için Malzeme Güvenliği Veri Listeleri bulunmaktadır.

Çevre yönetimi faaliyetlerini uluslararası kabul görmüş ISO 14001 yönetim standardına uygun olarak yerine getirir.

Avrupa Yeşil Mutabakatına hazırlık sürecinde gerekli tüm hazırlıkları yapar.

17. ETİK KURALLARA UYUMSUZLUK
Etik Kurul, SAN METAL Sosyal Sorumluluk Politikası kapsamında etik kuralların ihlal edildiğine dair şikayet ve bildirimleri soruşturmak ve çözümlemek ile sorumludur.

Genel Koordinatör’ e bağlı olarak çalışan Etik Kurul aşağıdaki pozisyonlardaki kişilerden oluşur:

Başkan: Genel Koordinatör Yardımcısı
Üye : Finans Direktörü
Üye : Üretim Direktörü
İcra Kurulu’nun diğer üyeleri ayrıca, Etik Kurul’un yedek üyeleridir.

Etik Kurul Çalışma İlkeleri
Etik Kurul, çalışmalarını aşağıda belirlenen ilkeler çerçevesinde yürütür:

 • Bildirim ve şikayetler ile bildirim veya şikayette bulunanların kimliğini gizli tutar.
 • Soruşturmayı mümkün olduğu kadar gizli kurallar içinde yürütür.
 • Soruşturma ile ilgili bilgi, belge ve delili doğrudan doğruya mevcut olan birimden talep yetkisine sahiptir. Elde ettiği her türlü bilgi ve belgeyi sadece soruşturma konusu ile sınırlı olarak inceleyebilir.
 • Soruşturma süreci baştan itibaren yazılı ve imzalı tutanağa bağlanır. Bilgi delil ve belgeler tutanağa eklenir.
 • Soruşturma ivedi yöntemle ele alınır ve sonuca mümkün olan en seri şekilde ulaşılır.
 • Kurulun aldığı kararlar derhal uygulamaya konulur. Gerektiğinde disiplin kuruluna konu yansıtılır.
 • Sonuç hakkında ilgili bölümler ve mercilere bilgi verilir.
 • Kurulun başkanı ve üyeleri bu konu hakkındaki görevlerini yerine getirirken bağlı oldukları bölüm yöneticileri ve organizasyonun içindeki hiyerarşiden bağımsız olarak ve etkilenmeden hareket ederler. Kendilerine konu hakkında baskı ve telkin yapılamaz.
 • Kurul gerekli gördüğü takdirde uzman görüşüne başvurabilir ve soruşturma esnasında gizlilik prensiplerini ihlal etmeyecek tedbirleri alarak uzmanlardan faydalanabilir.
 • Şirket, çalışanlara yönelik Etik Kuralların ihlali veya uygun olmayan davranışlar olduğunun belirlenmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve şirket içerisinde yürürlükte olan normlar, talimatlar, disiplin hükümlerine göre idari ve cezai işlem uygulayabilir.
 •